top of page

STROKOVNI KOTIČEK

Search

Rezultati terenskega poskusa: Vpliv medvrstne razdalje na razvoj soje

Kratek opis: Primerjali smo 2 sorti soje (Glycine max) - Lenka in ES Mentor, obe zrelostnega razreda 00. Vsako izmed njiju smo sejali na medvrstni razdalji 35 cm in 70 cm s podtlačno sejalnico. Pri tem smo povsod ohranili setveno normo 500.000 semen na hektar.Problematika: S kakšno sejalnico sejati sojo za optimalen razvoj posevka, za dober pridelek in ugoden ekonomski rezultat? Večja medvrstna razdalja - možnost prehoda z mehanizacijo po vzniku brez teptanja posevka (npr. za dognojevanje ali škropljenje), manjše možnosti za razvoj bolezni (boljša prevetrenost), boljši vznik (večja skupna moč kalečih semen za preboj skozi talni pokrov). Manjša medvrstna razdalja - večja pokrivnost tal in s tem manjša zapleveljenost, koreninski sistem doseže več hranil, večja odpornost na poleganje.


Namen: Ugotoviti, kakšen vpliv ima medvrstna razdalja na razvoj soje in na končni pridelek, kar nas kot pridelovalce soje najbolj zanima.


SKLEP: medvrstna razdalja ni imela pomembnega vpliva na razvoj soje ali na pridelek, medtem ko je bila razlika med sortama velika. Po našem mnenju je najbolj ekonomična uporaba obstoječe kmetijske tehnike za setev soje, bodisi tlačne vrstne sejalnice ali sejalnice za strnjeno setev. Na naši kmetiji bomo v bodoče sojo sejali na medvrstno razdaljo 70 cm zaradi zgoraj naštetih prednosti.


Terenski poskus je bil izveden v okviru diplomskega dela UPORABA TEHNOLOGIJE RFID ZA MERJENJE VPLIVA MEDVRSTNE RAZDALJE NA RAZVOJ SOJE (Pleteršek M.,2019), ki je dostopno na spletu. Diplomsko delo je zaključek študija na 1. Bolonjski stopnji, smer Biosistemsko inženirstvo.


Na sliki so zbrani ključni podatki, zanimivi za pridelovalce. Za namen diplomskega dela smo z uporabo tehnologije RFID izvajali tudi meritve svetlobe, temperature in vlage, podrobnosti najdete v diplomskem delu.Comments


bottom of page